Speakers
สุรางคณา วายุภาพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, ETDA
ชนะ สุพัฒสร
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด
อรุช ช่างทอง
CEO Origin EEC Co., Ltd.
ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล
แพทย์ผู้เชียวชาญด้านการแพทย์ผสมผสานและ wellness
รศ. ดร.สุธีร์ อักษรกิตติ์
Mr. Lim Wee Chiang
Co-Founder & Chief Marketing Officer – Project Temi
เอกนรินทร์ ศิริทรัพย์
CEO AMN Corporation & LINE API Expert
สิทธิ เทียมเมฆา
Lead Full-Stack Engineer Emetworks & LINE API Expert
ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย
Founder & CEO BOTNOI GROUP & LINE API Expert
กษิดิ์เดช พูลสุขสมบัติ
Technical Lead SCB 10X & LINE API Expert
Mr. Raj Kumar Gupta
Senior Android Developer
ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
iApp Founder
ดร.ชนาวีร์ รัตนาจารย์
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางพันธุศาสตร์
พญ.วริศรา ตันยิ่งยง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
ทพ.วรวีร์ เหล่าวรวิทย์
ทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมรากเทียม
พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล
ผู้อำนวยการศูนย์ Wellness Center
Dr.Mechai Viravaidya
Chairman of Mechai Pattana School
Mr. Pakorn Leesakul
CEO, Founder of Finema
ธวัชชัย ฤกษ์สำราญ
รองผู้อำนวยการ ธุรกิจโมบายล์ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G ทรู คอร์ปอเรชั่น
Mr.Mike MacDonald
Chief Digital Officer and Executive Consultant at Huawei Technologies
ไตรนุภาพ จิระไตรธาร
CEO, Creatus
Ms. Chanikarn Pronanun
Marketing & Operation Lead, Microsoft (Thailand)
เอกราช ปัญจวีณิน
Managing Director, IoT and Digital Solutions, True Digital Group
Ms. Lena NG
Chief Investment Officer, AMATA Corporation
Mr. Thammanoon Vechvittayakhlung
Secretariat of ATCI
Mr. Pichit Viwatrujirapong
CEO, Netbay, PCL
Mr. Tinnakorn Laoraoviroj
President, ATSI
Mr. Krisada Rojanasopondist
CEO บ.อะโฮ้ จำกัด
พรชัย แสนชัยชนะ
Co-Founder / COO at HOMEPRISE
วิษณุพงษ์ วงศ์วาสน์
CEO บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด
ณัฐธิดา สงวนสิน
กรรมการผู้จัดการ บริษัทบัซซี่บีส์ จำกัด
ยุวดี แซ่โก่ย
เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
ผศ. ดร. พจนา สีมันตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชยดิฐ หุตานุวัชร์
Eco-Business
รศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษภิรมย์โชค
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ms. Kim So Yeon
Marketing Director, Huawei Consumer Cloud Service, APAC
นายสุชาติ ปิติพัฒน์
รองผู้อำนวยฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Mr. Navachai Kiartkorkuaa
Head of Enterprise Marketing Management, AIS
Mr.Kriengkrai Sutthinarathorn
CEO, A.I. System
จีรวุฒิ วงศ์พิมลพร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โค๊ดดิ้งฮับ จำกัด
Mr. Todd King
Agricultural Expert, Nest.vc
พลากร ยอดชมญาณ
CEO, KULAP
อัครเดช เดี่ยวพานิช
Coinman / CEO Cryptomind
สัญชัย ปอปลี
สิวลี อนันตชาติ
SoMA SoM
ฉกาจ ชลายุทธ
Co-founder & Visionary at Chaos Theory
Mr.Amorn Sachamuneewongse
Sati Founder
กฤษฎิ์กัญญา กานต์จิรธันย์
กรรมการบริหาร ICDL Thailand ผู้ดูแลมาตรฐานสากลด้านทักษะดิจิทัล ICDL ในประเทศไทย
คุณนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)
Mr. Thatchai Ngamsittivorapong
Mr. Stephen Tyler Williams
ดร. ภู เอี่ยมเจริญยิ่ง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเจ็คแล็บ จำกัด
TBC
Mr. Thatchai Ngamsittivorapong
Mr. Stephen Tyler Williams
คุณนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)
Mr. Mahisorn Wongphati
CEO, Hiveground
Mr. Michael Currie
CEO, Fling
Mr. Nikon J. Gormley
CEO & Professional Coach at Inner-Spark Group
ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
iApp Founder
Laura Takenaka
Interim Secretary of NEM
Kaeda Takenaka
CEO, Kidlet Coin
รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วาวรรณ
ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นันทวรรณ์ ศรีจันทร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การแสกนลายนิ้วมือ
ปริญญ์ พานิชภักดิ์
รองหัวหน้าพรรค และ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์
Mr.Charles Li
Head of DTSE of Huawei Mobile Service Asia Pacific
NETWORKING PARTY
with social resposibility and sustainability @heart / with fun and friendship
โกวิท เจริญรัชตพันธุ์
Chaos Theory, Follovv
พันเอกอภิชา ศรีจิระภาส
XR technology
ดร.อัศดางค์ แตงไทย
นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) ทีมวิจัยการเข้าใจเสียงและข้อความ (STU)
Mr. Payungsak Sermsantiwanit
Producer GMM Grammy
นายสิทธิเดช มัยลาภ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
จิรวัฒน์ กรัณย์วิทยาการ
Technology Evangelist, LINE ประเทศไทย
วริศ วรรณวิธู
Developer Relations, LINE ประเทศไทย
ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซเชียลแล็บ
ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซเชียลแล็บ
ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซเชียลแล็บ
สิวลี อนันตชาติ
SoMA Som